Tussenkomst Hoeselts Klimaatplan

27 Juli 2021

Tussenkomst Hoeselts Klimaatplan

BestGroen brengt het schepencollege ter kennis dat zij vol ongeduld uitkijken naar het lokale klimaatplan en dat zij verwachten dat dit een plan wordt met lokaal gedragen concrete stappen vooruit, eerder dan een theoretisch, ambitieus en onrealistisch plan zonder partners.  

Samenvatting tussenkomst goedkeuring Klimaatplan

Gemeenteraad juni 2021

Jammer dat afgelopen gemeenteraad niet uitgezonden werd. Dan had u namelijk live de deskundige tussenkomst van raadslid Mieke Claesen kunnen meevolgen betreffende het geagendeerde klimaatplan. Met haar goed gestaafde tussenkomst toonde ze haar dossierkennis. Zo wees ze erop dat het klimaatplan 134 doelstellingen heeft, maar er nog niets concreet is en er geen enkel budget voorzien is voor de uitvoering ervan. Hieronder kan u een samenvatting van onze tussenkomst terugvinden.

Op de gemeenteraad van 5/2020 hebben wij met Best-Groen het volgende gevraagd over het klimaatplan van Hoeselt:

Wij willen aan het schepencollege meegeven dat wij het lokaal klimaatplan kritisch zullen doorlichten en o.a. volgende vragen beantwoord willen zien: Op welke manier heeft de gemeente participatie van de burgers georganiseerd? Hoe zal er gecommuniceerd worden met de burgers? Hoe zit het met de lokale verankering? Wie is politiek verantwoordelijk? Hopelijk niet enkel de schepen van milieu, want wij verwachten dat er voor elke beleidsdomein, voor elke schepen, concrete maatregelen worden voorgesteld. Welke middelen en personeelsinzet voorziet men? …

BestGroen brengt het schepencollege ter kennis dat zij vol ongeduld uitkijken naar het lokale klimaatplan en dat zij verwachten dat dit een plan wordt met lokaal gedragen concrete stappen vooruit, eerder dan een theoretisch, ambitieus en onrealistisch plan zonder partners.

Wij waren vol verwachting, zeker gezien de gemeente in 2019 al deze ambities kenbaar maakte. Donderdag 15 maart 2019 publiceerde de gemeente namelijk het volgende op haar website:

Gemeentelijk klimaatactieplan. Als gevolg van deze ondertekening zal onze gemeente tegen eind 2019 een eigen klimaatactieplan bij Europa indienen. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De opmaak en uitvoering van een klimaatplan vergen een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.

 

Nu hebben wij een heel lijvig document ontvangen, 1 week voor de gemeenteraad, van 70 pagina’s.

In eerste instantie wil ik vragen om de bespreking van dit punt uit te stellen naar de gemeenteraad van september; eigenlijk zou elke schepen voor zijn eigen beleidsdomein de voorziene maatregelen moeten toelichten. Zo zouden we per beleidsdomein de concrete maatregelen kunnen bespreken.

Annelies van de milieudienst heeft een heel mooi document afgeleverd en toegelicht. Daarvoor wil ik haar feliciteren. De opmerkingen die ik nu ga maken kunnen zeker niet haar ten laste worden gelegd. Het zijn het schepencollege en de burgemeester die verantwoordelijk zijn voor de genomen en geplande maatregelen en het bijhorende budget ervoor moeten voorzien.

Wij hebben een jaar geleden gevraagd achter een lokaal gedragen plan, met concrete stappen vooruit. Dat liever dan een theoretisch, ambitieus en onrealistisch plan. Een plan per beleidsdomein met concrete stappen vooruit en de middelen ervoor.

Voor ons ligt nu een theoretisch, ambitieus en onrealistisch plan. Zonder concrete maatregelen en zonder dat er middelen voorzien zijn om de plannen uit te voeren.

 

Participatie: Enkel het ‘Oer Gedacht’-platform. Permanente betrokkenheid van de burgers is noodzakelijk om een lokaal klimaatbeleid te laten slagen. Burgers via de site concrete voorstellen laten doen en er dan nauwelijks iets mee doen, is geen voorbeeld van participatie. Er zijn via de online-tool in november 2020 heel wat prima grote en kleine projecten voorgesteld. 7 maanden later blijkt dat de gemeente daar nog niets mee gedaan heeft. Enkele voorbeelden van die kleine voorstellen, die al gemakkelijk hadden kunnen gerealiseerd worden: een subsidie voor geveltuintjes, de fietsbieb, correct bermbeheer, buurtvrijwilligers, ... De burgers die zich geëngageerd hebben zijn nog steeds niet teruggekoppeld of gecontacteerd. Zij blijven in het ongewisse.

Communicatie: Welke strategie? Timing? Budget? Hoe benadrukt het bestuur de positieve effecten van een klimaatbeleid voor haar personeel, voor haar inwoners?

Lokale verankering: Voor ons ligt een mooi theoretisch plan, dat grotendeels copypaste is van de provinciale en andere gemeentelijke plannen. De milieuambtenaar heeft er veel tijd ingestoken. Maar er is kennelijk weinig betrokkenheid geweest van de andere gemeentelijke diensten. Laat staan van de andere schepenen, noch van de gemeenteraad, noch van de inwoners.

Politieke verantwoordelijkheid: Een lokaal klimaatbeleid kan alleen maar werken als er in elk beleidsdomein permanent wordt nagedacht over de klimaatimpact van maatregelen en beslissingen. Denk bij elke toekomstige beslissing na of deze niet indruisen tegen het engagement dat genomen werd in dit klimaatplan.

Middelen: budget en personeel. Voor geen enkele van de maatregelen is een budget voorzien. Met welke middelen wil men de voorziene maatregelen uitvoeren.

Structureel beleid: het merendeel van de voorgestelde maatregelen, hebben betrekking op het sensibiliseren, vage plannen, maar nergens vind ik een structureel concreet voorstel om de energie-efficiëntie te verhogen of de CO2-uitstoot te reduceren

Opvolging in de gemeenteraad: wij willen niet dat dit een heel vrijblijvend plan blijft. We verwachten niet enkel dat elke schepen voor zijn beleidsdomein enkele concrete projecten met timing, budget en personeelsinzet voorlegt tegen de zitting van september. Ook vragen wij om jaarlijks een voortgangsrapportage voor te leggen in de gemeenteraad. En dan bedoel ik niet van de data (niet hoeveel van de 6% vermindering waar we in 2018 aanzitten, naar de 40% die we willen behalen tegen 2030), maar wel van kwalitatieve gegevens, burgerbetrokkenheid, enz.

 

Voorbeelden van vragen bij enkele subsecties van het klimaatplan, waarop we alsnog geen antwoord hebben gekregen:

2.1. Wat heeft de gemeente reeds gerealiseerd (periode tussen 2011 en 2020 om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen) (tot 2018: Hoeselt -6% t.o.v. Bilzen: 10,22%; Limburg: 11,44%) - zie pag. 12 – heel wat vraagtekens bij. Uit de metingen blijkt dat in Hoeselt in periode 2011-2018 de uitstoot nog verhoogd is (p. 14) in de particuliere en commerciële transportsector en in de tertiaire sector (waar ook het verbruik van de gemeentelijke gebouwen inzit). Zeker in die sectoren zijn er structurele maatregelen nodig. Waar kunnen we deze terugvinden?

3.2.2. Tertiaire sector: zie p. 23 e.v. uitstoot in tertiaire sector is zelfs met meer dan 20% gestegen: maatregelen 9 t.e.m. 17 zouden een reductie van 1137 ton CO2 en besparing van 4000 MWh opbrengen. Welke concrete maatregelen gaat het bestuur hiervoor in de gemeentelijke gebouwen, wanneer en met welk budget doorvoeren?

3.2.4. Transport (zie gemeentescan mobiliteit: duurzame mobiliteit scoort in Hoeselt extreem laag) zie p. 29 e.v. maatregelen 25 t.e.m. 36 zouden een CO2-reductie van 9.400 ton en een energiebesparing van 27.500 MWh opleveren tegen 2030. Hoe voorziet men concreet dit te realiseren? Welke maatregelen gaan wanneer, met welk budget doorgevoerd worden?

3.2.7. Lokale productie hernieuwbare energie: zie pag. 40 e.v. met de maatregelen 48 t.e.m. 55 zou Hoeselt tegen 2030 12.900 MWh hernieuwbare energie produceren (en de CO2-reductie 40% bedragen) (nu schat men dat de zonnepanelen in 2018: 4.929 MWh energie hebben geproduceerd). Met welke concrete maatregelen acht men het realiseerbaar? (bv. 2 moderne windturbines produceren meer dan 12.900 MWh energie)

Gezien bovenstaande bekommernissen en onze waarschuwingen (jaren) vooraf, stemde de Best-Groen fractie tegen de goedkeuring van het Hoeselts klimaatplan.

We kijken uit naar de (op de gemeenteraad beloofde) werkgroep die in september opgericht wordt en bieden hiervoor onze medewerking aan.

Wil u reageren, zelf voorstellen doen of wil u meewerken? Dan kan u hieronder een berichtje achterlaten of mailen naar [email protected]