Fusie... samen grenzen verleggen

27 Juli 2021

Fusie... samen grenzen verleggen

"De burger wil de toekomst mee vorm geven en niet alleen ondergaan."

Op 28 juni 2021 stemmen de gemeenteraden van Bilzen en Hoeselt het principieel fusiebesluit. Onder het moto samen grenzen verleggen” werken beide gemeenten de komende maanden samen aan de vormgeving van een toekomstig lokaal beleid.

In het besluit lezen we: “Het bestuur wil de toekomst mee vorm geven en niet alleen ondergaan.” Voor Groen Bilzen-Hoeselt-Riemst betekent dit: "De burger wil de toekomst mee vorm geven en niet alleen ondergaan."


 

Met Groen Bilzen en Groen Hoeselt stemmen wij voor deze fusie.
Wij zijn ervan overtuigd dat een schaalvergroting kan zorgen voor een professionelere basis voor een degelijk lokaal beleid. Onze samenleving heeft de afgelopen decennia enorme wijzigingen ondergaan. Het beleid is uitgedaagd om te werken aan een breder toekomstperspectief voor onze dorpen. In een duurzaam lokaal beleid zijn de keuzes door het lokaal beleid nu bepalend voor de toekomst van onze gemeente:

 • Hoe kan de ruimtelijke ordening de komende decennia uitgewerkt worden?
 • Hoe kunnen we samen zorgen voor betaalbare woningen voor iedere inwoner?
 • Hoe kunnen we zorgen voor leefbare woonkernen, met aandacht voor een veilige mobiliteit, vooral voor fietsers en voetgangers?
 • Hoe kunnen we samen werken aan een beleid dat lokale ondernemers alle mogelijkheden geeft?
 • Hoe kunnen we onze leefomgeving inrichten met het oog op de uitdagingen van een veranderend klimaat?
 • Hoe kunnen wij lokaal de belangen van onze natuur en onze landbouw in een win-win partnerschap samenbrengen?
 • Hoe kunnen we zorgen voor een leefbaarheid voor onze dorpsverenigingen?
 • Hoe kunnen we zorgen dat basisdiensten zoals onderwijskansen, mogelijkheden voor sport en cultuur zo kort mogelijk bij onze woonkernen kunnen blijven?

Met Groen Bilzen en Groen Hoeselt zijn wij ervan overtuigd dat de schaalvergroting meer kansen biedt aan het lokaal beleid om deze uitdagingen aan te gaan. Tegelijkertijd zijn wij bezorgd:

 • Onze eerste bekommernis gaat over de schaal van deze fusie. In de eerste perspectiefnota (25/03/2021) lezen dat een fusie tussen Bilzen – Hoeselt – Riemst een opportuniteit betekent met vooral een wederzijdse meerwaarde voor de drie partners. Jammer dat vandaag de drie partners niet door diezelfde deur kunnen. Tegelijkertijd stellen we vast dat heel wat Riemstenaren ontgoocheld zijn dat hun gemeente geen deel zal uitmaken van de nieuwe fusie en zij betreuren dat deze beslissing werd genomen door het schepencollege zonder dat de bevolking daarin werd gehoord.
  Wij met Groen Bilzen, Groen Hoeselt en Groen Riemst geloven nog steeds in deze grote fusie. Ondanks dat Riemst als fusiepartner afhaakte, vragen wij toch om de deur hiervoor op een kier te zetten en de gesprekken toch open te houden. Als gaandeweg, een fusietraject toch interessanter blijkt voor de Riemstenaar, maakt de open deur het steeds mogelijk om in te stappen in lopende fusieproces. Deze kans willen wij de Riemstenaar in deze fase van de fusiegesprekken zeker niet ontnemen.
  Al dan niet kiezen om te participeren of af te haken aan een gezamenlijk project is een gedeelde verantwoordelijkheid van elke partner. Als je zelf gelooft dat de fusie Bilzen-Hoeselt-Riemst een waardevolle keuze is voor iedereen, dan heeft elke partner de verantwoordelijkheid om te zorgen dat de andere zich goed voelt in het partnerschap. Samen moeten dan de struikelblokken weggewerkt worden in alle transparantie.

Wij dringen erop aan om verder actief te onderzoeken in de zin van: Wat hebben de drie partners nodig om samen die weg op te gaan? Wat kan helpen om die gesprekken met drie terug aan te vatten?


 • Een volgende bekommernis is dat voorbij de focus van een fusie tussen twee gemeenten, we vooral moeten denken vanuit een focus van een fusie van 23 dorpen. Naast de administratieve inkanteling van twee gemeenten is het een uitdaging om werk te maken van een gezamenlijk dorpenbeleid. Hierbij is het vooral belangrijk om in te zetten op de versterking van de leefbaarheid van de dorpen en woonkernen, en tegelijkertijd werk maken van een globaal duurzaam mobiliteitsplan met vlotte verbindingen tussen de dorpen via goed uitgeruste fietspaden en een flexibel en toegankelijk net van openbaar vervoer. In dergelijk plan moet er ook plaats zijn voor goed bereikbare laadpunten voor elektrische voertuigen in de dorpen, met voorzieningen voor autodelen.

Wij dringen erop aan om nu te starten met een breed overleg over de gemeenten heen om vorm te geven aan een echt dorpenbeleid.


 • Een derde bekommernis gaat over de invulling van het besluit van de gemeenteraad van Bilzen van 6 oktober 2020 over een eventuele fusie Bilzen – Hoeselt – Riemst en meer bepaald artikel 3 van het besluit: “De gemeenteraad vraagt aan het college om de bevolking op een actieve wijze te betrekken bij de besluitvorming over een eventueel fusieproces.”
  In de stadsmonitor van 2020 lezen we dat in Bilzen slechts 27% en in Hoeselt amper 18% van de inwoners vertrouwen heeft in het beleid; dit is zowel voor Bilzen als Hoeselt onder het gemiddelde (34%) en dik onder gemeenten die afkloppen op 60% van de inwoners die vertrouwen in het beleid hebben. Met de fusie moeten we durven de uitdaging aangaan om volgende keer echt trots te kunnen zijn op een stad waar de meerderheid van de inwoners vertrouwen heeft in het beleid.
  In dezelfde stadsmonitor lezen we ook dat Bilzen met 48% en Hoeselt met 32% van de inwoners tevreden zijn over de communicatie van de stad, wat voor beide gemeenten onder het Vlaamse gemiddelde van 56% is.
  Meer dan in te zetten met een marketingdienst op een afstandscommunicatie in een éénrichtingsverkeer heen en weer, moeten we durven inzetten op echt overleg tussen burgers, beleid en administratie rond een gezamenlijke tafel. Dan hoeven voorstellen van burgers niet langer meegenomen te worden naar het schoon verdiep, maar kunnen die blijven waar ze thuishoren, bij de burger!
  Naast de aanduiding van een transitiemanager voor de bestuurlijke en administratieve inkanteling, is er vooral behoefte aan een professionele procesbegeleider met ervaring in faciliteren van grote groepen. In Vlaanderen zijn verschillende professioneel ingestelde organisaties actief die ervaring hebben in het begeleiden van gemeentelijke participatieprocessen. 

Met Groen Hoeselt en Groen Bilzen dringen wij aan op
(a) de publicatie van perspectiefnota van zowel 25/03/2021 als van 28/06/2021
(b) 
de aanduiding van een professionele procesbegeleider om te werken aan de actieve betrokkenheid van de bevolking bij het fusieproces, zoals de gemeenteraad van Bilzen heeft besloten op 6 oktober 2020.

 

Wat is jouw voorstel om met deze fusie te werken aan een gemeente waar het goed is om samen te leven? Laat hieronder een reactie achter of laat het ons weten via [email protected]